O Chřibech > Živočichové
O CHŘIBECH
>> ŽIVOČICHOVÉ

      Původní faunu oblasti charakterizovaly především lesní druhy, typické pro západní výběžky Karpatského systému, v nižších polohách a nivě řeky Moravy i teplé panonské oblasti, které zaznamenaly rozmach zejména po odlesnění území s nástupem zemědělství v pravěku a středověku. Druhově nejbohatší skupinou jsou bezobratlí živočichové. K nim náleží i měkkýši, z nichž nejčastější a nejznámější je hlemýžď zahradní. Z dalších druhů se v oblasti Chřibů můžeme setkat například se suchomilkou obecnou, páskovkou keřovou, srstnatkou karpatskou a jednozubou. V moravských úvalech, zejména nivě Moravy, pak můžeme nalézt další druhy měkkýšů ve slepých ramenech, rybnících a dalších vodních plochách např. bahenku živorodou, plovatku bahenní, okružáka ploského, škebli rybničnou, velevruba malířského nebo zavlečenou slávičku mnohotvárnou. V periodických tůních se pak hlavně v jarním období objevují zajímaví a vzácní korýši, listonoh jarní, připomínající miniaturu pravěkého trilobita, nebo žábronožku sněžní. V létě po bouřkách je možné nalézt i listonoha letního. Z hmyzu se na vyhřátých místech stále častěji objevuje kudlanka nábožná. Stále vzácnější jsou však nálezy cikády chlumní, z brouků nosorožíka kapucínka, roháče obecného a několika druhů vzácnějších tesaříků a střevlíků. Atraktivní skupinou hmyzu jsou motýli: otakárek fenyklový a ovocný, babočky admirál, osiková, kopřivová, perleťovec velký, dvouřadý a stříbropásek, batolec duhový a červený, velmi vzácně se vyskytuje pestrokřídlec podražcový, jasoň dymnivkový nebo hnědásek osikový. Skupina obratlovců je sice méně početná, ale stejně zajímavá. Obojživelníci jsou zastoupeni v lesnaté části Chřibů mlokem skvrnitým, čolkem horský a obecným, kuňkou žlutobřichou, ropuchou obecnou a skokany hnědým, štíhlým a ostronosým, vzácně i ropuchou zelenou a rosničkou zelenou, která je hojnější v nivě Moravy, kde žijí navíc ještě kuňka ohnivá, vzácně pak i blatnice skvrnitá a čolek velký. Z plazů nalezneme častou ještěrku obecnou, slepýše křehkého, užovku obojkovou, v teplejší oblasti i užovku hladkou, ojediněle je zaznamenán i nález zmije obecné, v nivě Moravy i užovky podplamaté. V potocích a říčkách Chřibů byl zjištěn výskyt pstruha potočního i duhového, hrouzka obecného, střevle potoční, oukleje pruhované, mřenky mramorované a vranky obecné. V nádržích pak i dalších, převážně uměle vysazených druhů ryb. Ptáků bylo v popisované oblasti zaznamenáno přes 150 druhů. Kromě běžných druhů je možné pozorovat i druhy vzácnější, např.: čápa černého, krkavce velkého, včelojeda lesního, krutihlava obecného, žlunu šedou, datla černého, ojediněle i vlhu pestrou, mandelíka hajního a dudka chocholatého. Ze savců jsou nejnápadnější velké druhy. Z těch žijí v území např.: jelen, srnec, divoké prase nebo uměle vysazený daněk a muflon. Z hlodavců se vyskytují různé druhy myšovitých, veverka obecná, plch velký, plšík lískový a zajícovití - zajíc polní a králík divoký. Hmyzožravce zastupují rejsci a ježek východní, šelmy jsou zastoupeny liškou obecnou, jezevcem lesním, kunou lesní i sklaní, lasicí kolčavou i hranostajem.

Chřiby-průvodce.cz - portál turistické oblasti Chřiby